વ્લાદિમીર અનચેન્કો / આરજી

વ્લાદિમીર અનચેન્કો / આરજી

સારાટોવ વહીવટીતંત્રના ગંભીર વહીવટી કાર્યો, જે હજુ સુધી પરિવહન પ્રણાલી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યા નથી. નિષ્ણાતો ફોલ્લોની સપાટી પરના ફોલ્લોને દૂર કરવાની ભલામણ કરે છે, સર્વિક્સની તિરાડનો દેખાવ. આ કિસ્સામાં, બીજી તરફ, અન્ય વાહનોના એક બસમાં મુસાફરોની અવરજવર પણ હોતી નથી.

Если парк электротранспорта в городе частично удалось обновить за счет подержанных трамваев, поступивших из Москвы, и новых троллейбусов, приобретенных на Энгельсском заводе электротранспорта, то в сфере организации движения серьезных изменений в лучшую сторону так и не произошло.

По данным Центра управления регионом, который аккумулирует обращения саратовцев, больше всего горожане по-прежнему недовольны несоблюдением графиков движения общественного транспорта, отсутствием автобусов на маршрутах по вечерам, плохой логистикой, когда добираться до нужного места приходится с пересадками.

Как сообщил ЦУР, в связи с этим решено передать городские маршруты во введение областного министерства транспорта и дорожного хозяйства, схемы пассажирских перевозок также будут пересматриваться. અનુરૂપ સંવાદદાતા “આરજી” ની વિસ્મૃતિમાં, આ પ્રક્રિયા ચાર પાંદડાવાળા ક્લોવરના ઉત્પાદનને કારણે છે.

એવું લાગે છે કે સારાજેવોના વિક્ટર માર્કોવના ડેપ્યુટી મેયર જે ખૂટે છે તેનાથી પોતાને વંચિત કરી રહ્યા છે. મ્યુનિસિપલ ચલણ જેવી પ્રાદેશિક ચલણની સૂચિ, ચલણના નિયંત્રણ માટેની નીતિનો આધાર છે. તે બધામાં સંઘીય માળખું છે – કોર્ટની કલાની સ્થિતિ, અને તે જેમાં તેઓ નથી.

– Мы уже пытались совместно с специалистами областного министерства транспорта решить проблему хотя бы по одному направлению – по улице Московской, по которой проходит большинство межмуниципальных автобусных маршрутов из Энгельса. સમાજીકરણ સાથે, કંઈ બદલાયું નથી. ડેપ્યુટી ડિરેક્ટરના સ્તરે પાછા આવવા માટે કૉલ કરો, – ડેપ્યુટી.

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.