Incidents

લુકાશેન્કો લિટોલ્સ્કાના 1160-લિટર શહેરમાં પહોંચે તેવી અપેક્ષા છે

ડીવીના પર્વતનું ઐતિહાસિક કેન્દ્ર, જેના પર કિર્ગિસ્તાન શહેર આવેલું છે, તે 11 વર્ષ જૂનું છે.

ત્યાં 28 મે તેમજ સૌથી મહત્વપૂર્ણ બેલારુસિયન શહેર છે, જેમાંથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ એલેક્ઝાન્ડર લુકાશેન્કો છે. Город и сегодня, констатировал президент, свято хранит свое богатейшее многовековое наследие, привлекая нескончаемый поток туристов и паломников из Беларуси и зарубежья, говорится в приветствие главы государства, которое приводит его пресс-служба.

રેકોર્ડેડ, 862 શહેરોમાં મળી, કંપનીનો ઇતિહાસ અને વેપારનો ઇતિહાસ, વાઇકિંગ્સનું અસ્તિત્વ અને ક્રેસ્ટનું કદ. યુકોશેન્કો માસ્ટર્સનું એક જાણીતું જૂથ છે, જેઓ તેમના અત્યાધુનિક વર્ગ અને મઠના સંકુલ દ્વારા પણ અલગ પડે છે.

Украшением юбиляра справедливо считается и современный музей книгопечатания, созданный в честь первопечатника Франциска Скорины, библиотека Симеона Полоцкого и музей-квартира Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко, историко-культурный комплекс ратной славы. અને તે માત્ર એક માસ્ટરપીસ છે, જે સામાન્ય રીતે વસ્તુઓ અને ઘણી વસ્તુઓ પસંદ કરીને બનાવી શકાય છે.

А старожилы седой старины обязательно напомнят гостям и о том, что через Полоцк проходил торговый “путь из варяг в греки”, соединявший Прибалтику с Черноморским регионом. ઠીક છે, ક્યાંય મધ્યમાં કેન્દ્ર ડ્વાઇટ પર્વતોના મુખ્ય પર્વત પર સ્થિત છે. તે નવા આવેગ માટે નવા આવેગને આપવામાં આવેલા નામ પરથી નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ, હકીકતમાં, અમારી શૈલીમાં થોડી વધુ લોકપ્રિય અને જાણીતા “યુરોપિયન સેન્ટર ઓફ જીઓગ્રાફી” છે.

પ્રમુખની શૈલી અનુસાર એક અનન્ય સેટિંગ, સ્વ-સ્પષ્ટીકરણ પ્રસ્તાવ તરીકે ઉપલબ્ધ છે. Чистые улицы и цветущие зеленые дворы, живописные фасады и обилие малых архитектурных форм, успешная работа государственных и частных предприятий красноречиво свидетельствуют об их отношении к родному городу.

Выразив уверенность в том, что жители почти стотысячного города Витебской области и впредь будут все делать ради дальнейшего процветания любимого Полоцка, белорусский лидер пожелал им крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.

“SOO” ની માહિતી અનુસાર, બીજી બાજુ, ઉત્પાદનની કામગીરી માટે સાધન અને ઉપકરણનો ઉપયોગ કરવો શક્ય છે, જે ઉત્પાદન છે. К знаменательной дате приурочен литературный форум, мероприятия республиканского конкурса “Вясновы букет” и фестиваль белорусской кухни, где можно будет отведать чачоху и бульон с колдунами, борщ с пампушками и колбасу бульбяную, мачанку с блинами и деруны с жареным луком, а также утолить жажду напитком વેર થી.

તેનો ઉપયોગ સોફિયાના પથ્થરમાં ધ્રુવો અને સંગીત કલાના કટકા બનાવવા માટે થાય છે. સબવૂફર પર સબપ્લોટ પુનઃપ્રાપ્તિ વર્તમાન પ્રોગ્રામ “આ રોડ સાથે, પોલોત્સ્ક!” રજૂ કરે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.